Bästa Internet Kasino Intressanta Spel Bästa Internet Kasino data

Courtesy of Santa Ana Star Casino A view of the gaming floor outside The Stage nightclub at Santa Ana Star Casino. rmartinez@abqjournal.com Fri Jul 15 18:05:08 -0600 2016 1468627508 FILENAME: 215339.jpg

All kunskap och tips du behöver veta kring detta bästa internet kasino spel ämnet finns I den f öljande artikeln.
I förra delen diskuterade vi vilka krav du ska s ätta på dina starth änder för att gå med i en hand, eller till och med höja. I denna del fortsätter vi naturligtvis med hur du sedan bör spela de händer du valt att g å vidare till nästa satsningsrunda med.

 

Skräpfloppen
Skr äpfloppen innehåller bara låga kort och det finns inga möjligheter till stege eller färg. Denna typ av flopp är speciellt fördelaktig om du sitter i sen position eftersom de andra spelarnas drag ofta visar tydligt vad de sitter på. Höjer n ågon i tidig position brukar detta innebära att personen antingen har ett hyfsat par redan i starthanden, eller att han/hon lyckats få ett par casino med bankid med n ågot av de låga korten p å floppen, i värsta fall till och med en triss. När den h är typen av floppar dyker upp händer det ofta att alla checkar fram till dig. Sitter du i sen position har du då ofta m öjlighet att stj äla mörkarna (blindsen) genom att göra en höjning. Allra bäst är naturligtvis om du faktiskt har en bra hand, men även om du inte har det är oddsen ofta goda nog f ör att g öra en h öjning och förs öka stj äla mörkarna.

 

Den komplexa floppen
Denna flopp kan ge motspelarna en m ängd bra händer. Den har ofta ett eller två höga kort och färg eller stegdrag. Ser floppen ut p å detta sätt är det extremt svårt att sätta ens motspelare p å någon speciell hand, oavsett deras agerande vid bordet. Förs ök dock analysera s å gott det går. Höjer någon i tidig position har han troligen fått in det höga paret, synar d ärefter en m ängd m änniskor är risken stor att de sitter på ett straight- eller flushdrag.

 

Monsterfloppar
Dessa floppar består av mycket h öga kort och ofta även par. Sker en h öjning efter en s ådan här flopp bör du lägga dig direkt. Förutsatt att du inte själv sitter på en mycket bra hand som förb ättrats av floppen. L åt oss säga att du har K-K som hålkort och floppen A-Kn-Kn läggs fram. Skulle en höjning då ske bör du direkt lägga dig. Även om din hand var en topphand innan floppen har den dramatiskt tappat i värde och det är dags att ge upp striden. Troligen har din motst åndare antingen ett äss eller en knekt. Det enda som kan rädda dig är om en kung dyker upp, det vill säga två kort p å 47.

 

Om du efter floppen sj älv lyckats få till en riktig monsterhand eller till och med “the nuts” (den bästa möjliga handen som går att få vid just den tidpunkten) bör du använda dig av slowplaying. Slowplaying innebär att du inte är aggressiv i ditt spel utan ist ället förs öker h ålla kvar dina motståndare i potten så l änge som möjligt f ör att maximera potten. Har du redan en monsterhand behöver du ju inte Kroggästerna spelade blackjack när partiet urartade längre oroa dig för att någon av dina motståndare ska lyckas få en bättre hand. Ist ället bör du hoppas att nästa kort kommer hj älpa dem, s å att de blir mer benägna att slänga in pengar i potten. I sista rundan (the river) b ör du naturligtvis vara agressiv eftersom det inte kommer n ågon efterföljande runda där du skulle kunna lura av dina motståndare mer pengar.

 

Viktigt att notera h är är att trots att du har en monsterhand kanske den inte är sj älvklart bäst. Har du exempelvis K-Kn och floppen kommer A-K-Kn. Kan man ibland som nybörjare tro att man är s å gott som oslagbar. Flera ganska vanliga händer kan dock så din hand, exempelvis A-K, A-kn och Q-10.Slowplaying ska endast tillämpas om din hand är av s ådan karakt är att chansen att i slut ändan bli slagen understiger ett fåtal procent.

 

Medelhöga och låga par
Inte sällan hamnar man i den situationen att man får ett par med hjälp av floppens lägsta eller n äst lägsta kort. Exempelvis kan du sitta på Q-6 och floppen kommer 10- 6-4. Denna typ av situation är alltid sv årspelad. Speciellt svår är den om du sitter i tidig position, då du inte har en aning om huruvida någon av de andra spelarna fått ett par med hjälp av tian eller p å annat s ätt har en b ättre hand.

 

Befinner du dig i just denna situation, med ett par gjort av floppens l ägsta eller n äst lägsta kort i tidig position, bör du i regel h öja just för att få ut mer information fr ån dina motst åndare. Skulle någon h öja din bet, b ör du l ägga dig. Har n ågon redan h öjt innan det är din tur  att agera bör du välja mellan att syna eller lägga dig. Personen innan, som h öjt i en s å tidig position, har antingen en riktigt bra hand eller också har han ett par med floppens mellan eller l ägsta kort precis som du, och har h öjt just för att f å mer information om sina motspelares h änder. Huruvida du ska syna eller lägga dig beror på faktorer s åsom vilken typ av spelare han är och vad matematiken dikterar (kommer att gås igenom i senare kapitel ).

 

Sitter du med ett par gjort av floppens lägsta eller näst lägsta kort i mitten- eller sen position
bör du checka om m öjligt och syna eller lägga dig om någon innan dig redan höjt. Vilket du ska v älja beror återigen på de ovan nämnda faktorerna.

 

Överpar
Har du ett överpar, det vill säga att hålkorten (de du har p å handen) bildar ett par som är h ögre än något av korten som kommit upp p å floppen, befinner du dig i en ganska lukrativ situation. Förutsatt att ditt par inte är A-A är risken dock stor att din hand i slutändan inte kommer att vara den b ästa. F örsök därf ör att vinna handen nu. Höj! Även om n ågon redan höjt bör du återh öja. Men se upp! F år du ytterligare en h öjning mot dig måste du börja bli riktigt rädd. Det är långt ifrån omöjligt att din motståndare har floppat en triss eller ett tvåpar. Det kan också h ända att han har ett överpar som är högre än ditt.

 

Draghänder
En draghand definieras som en hand där ett kort saknas f ör att fullborda en färg eller stege.
Dessa kan naturligtvis delas in i färgdrag och stegdrag. Färgdraget kan bara se ut på ett enda sätt medan stegdraget kan se ut p å två olika sätt; Antingen saknas ett kort i mitten av stegen, exempelvis 8-9-Kn-Q. Eller så saknas ett kort i ändarna av stegen, exempelvis 8-9- 10-Kn. Notera att det är betydligt st örre chans att det senare exemplet blir en fullbordad stege eftersom två valörer, istället för en, fullbordar stegen, 7 och Q. Stegdrag där endast en val ör fullbordar stegen bör sällan spelas. Precis som med m ånga andra h änder, är det till stor del matematiken som dikterar huruvida du ska syna eller lägga dig (g år in på det i nästa kapitel av pokerguiden). En god idé är dock att inte h öja med en draghand. Vissa andra böcker rekommenderar det ibland eftersom det är vilseledande för motståndarna och faktiskt kan betala av sig i slutändan. Men sitter du på en draghand är chansen f ör vinst oftast någonstans mellan 17% och 40%, som nyb örjare bör du därf ör låta bli att h öja och istället spela s äkert.
Nybörjare överskattar ofta draghandens chans att g å in, och ofullbordade dragh änder är oftast
mycket dyra om man följer med enda till slutet på grund av sin nyfikenhet.

 

Att höja för att skaffa sig information
En höjning är det bästa sättet att skaffa sig information om motspelarnas h änder, speciellt om du sitter i tidig position. Genom höjningen tvingar du dina motståndare till att agera, och varje
handling ger dig viss information om deras händer.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*